Programa „Kalbėkimės“

Programa „Kalbėkimės“ skirta ugdytojams, dirbantiems alkoholio ir kitų psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos srityje, mokyklos psichologams, socialiniams pedagogams, taip pat klasės auklėtojams dirbantiems su 13–18 m. jaunimu.

Programa atitinka neformaliojo ugdymo tikslus, apibrėžtus LR Jaunimo politikos pagrindų įstatyme: neformaliuoju ugdymu yra siekiama ugdyti sąmoningą asmenybę, sugebančią atsakingai ir kūrybingai spręsti savo ir bendruomenės problemas, būti aktyvia visuomenės nare, turinčia būtinas kompetencijas laimingam gyvenimui kurti (Neformaliojo ugdymo koncepcija, 2012). Būtent saugios erdvės diskusijoms principu programa „Kalbėkimės“ papildo jau esamas prevencines programas mokyklose, o taip pat skatina alkoholio prevenciją taikyti ir neformalaus ugdymo institucijas dirbančias su šios programos tiksline 13–18 metų amžiaus grupe.

Programos tikslas – padėti pedagogams, socialiniais darbuotojams, psichologams, jaunimo darbuotojams ir neformalaus ugdymo atstovams ugdyti mokinių žinias, gebėjimus ir nuostatas alkoholio prevencijos srityje: ugdyti jaunuolių gebėjimą suprasti žalingą alkoholio poveikį, mokytis kritiškai apsvarstyti savo veiksmus ir pasirinkimus, suprasti jų pasekmes, atsisakyti alkoholio ir rinktis sveiką gyvenimo būdą ir turiningą laisvalaikį.

Programos uždaviniai:

 • papildyti alkoholio prevencijos programas Lietuvoje, pateikiant modernią ir diskusijomis grįstą metodinę priemonę „Kalbėkimės“;
 • skatinti modernias alkoholio prevencijos programas neformalaus ugdymo organizacijose;
 • skatinti, kurti saugią ir atvirą erdvę pokalbiams nepatogiomis temomis;
 • ugdyti socialinius įgūdžius ir kritinį mąstymą per situacijų analizę, simuliaciją ir tikslinių klausimų kėlimą;
 • skatinti jaunuolių patirtinio mokymosi proceso įsivertinimą.

Programos kūrėjai – Švedijos specialistai Sofia Gullberg, Jan Lindh, Åsa Olsson, Pierre Rotzius, atstovaujami Kunskapskraft & Media TM. Programa nuo 2008 m. sėkmingai įgyvendinama Švedijoje, Norvegijoje, Danijoje taip pat Estijos ir Latvijos mokyklose.

Lietuvoje programa pirmą kartą pristatyta 2015 m., kai jos atstovu Lietuvoje tapo Šiuolaikinių didaktikų centras. Šiuolaikinių didaktikų centras parengė ir akreditavo 24 akad. val. pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programą „Kalbėkimės“ ir organizavo mokymus Lietuvos apskrityse. 2015 m. rugpjūčio–lapkričio mėn. mokymuose dalyvavo 308 dalyviai – bendrojo lavinimo mokyklų, specialiųjų mokyklų, suaugusiųjų ir jaunimo mokyklų, profesinių mokyklų, mokytojai, vaikų globos namų, dienos centrų darbuotojai, visuomenės sveikatos biurų, švietimo centrų, soc. paslaugų centrų, švietimo pagalbos tarnybų, pedagogų rengimo centrų, savivaldybių švietimo skyrių, savivaldybių vaikų teisų apsaugos skyrių policijos komisariatų specialistai.

2015 m. lietuvių kalba buvo išleistas programos metodinis leidinys „Kalbėkimės". 2016 m. šis leidinys buvo adaptuotas remiantis 2015 m. programos testavimo rezultatais.

Renginiai

Diskusija tema
„Kalbėjimosi vertė šiandieninėje jaunimo veikloje“
Atviros Lietuvos fondas, 2016 m. lapkričio 8 d.

Neformalioje Šiuolaikinių didaktikų centro organizuotoje diskusijoje dalyvavo atstovai iš VšĮ Socialinis veiksmas, Vilniaus atviro jaunimo centro „Mes“ Naujosios Vilnios atviros jaunimo erdvės, Vilniaus Pilaitės gimnazijos, LR Švietimo ir mokslo ministerijos.
Susitikimo metu dalyviai iš formalaus ir neformalaus ugdymo institucijų dalijosi gerosiomis patirtimis, sunkumais kasdienėse veiklose, lūkesčiais ateičiai bei kūrė bendradarbiavimo planus.

„Jei jaunuolis man atvirauja, tai dar nereiškia, kad žinau ką jam atsakyti“

Metodinis leidinys

Metodiniame leidinyje „Kalbėkimės“ pristatoma medžiaga, skirta neformaliajam 13–18 metų jaunimo ugdymui alkoholio vartojimo prevencijos ir socialinių įgūdžių ugdymo tema. Leidinyje pateikiama daug įvairių pratimų, kuriuos galima panaudoti organizuojant jaunimo grupių susitikimus, įvairius renginius, mokymus ir kitą ugdymo veiklą.

Šis leidinys skirtas ugdytojams, dirbantiems alkoholio ir kitų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos srityje, – mokytojams, neformaliojo ugdymo veiklos vadovams, socialiniams pedagogams, psichologams ir kitiems specialistams, dirbantiems su jaunais žmonėmis.

Leidinio „Kalbėkimės“ tikslas – padėti jaunuoliams geriau suprasti žalingą alkoholio poveikį, ugdyti gebėjimą kritiškai apsvarstyti savo veiksmus, reflektuoti pasirinkimus ir prognozuoti jų pasekmes; paskatinti jaunuolius apmąstyti kasdienes situacijas, kritiškai jas įvertinti, atsispirti neigiamam aplinkinių spaudimui ir rinktis sveiką gyvenimo būdą. To siekiama aptariant su alkoholio vartojimu susijusią riziką, apmąstant alkoholio poveikį asmens sveikatai ir visuomenei ir įvertinant konkrečias jaunuolių išgyventas situacijas. Metodika „Kalbėkimės“ pripažįsta, kad jaunuoliai, taip pat ir nepilnamečiai, jau turi įvairių patirčių, susijusių su alkoholio vartojimu, todėl svarbu apie jas atvirai kalbėtis. Programa padeda geriau suprasti jaunuolių išgyvenimus, įvertina realią jų patirtį ir skatina savarankišką mąstymą bei atsakingą sprendimų priėmimą.

Leidinys kviečia atvirai ir nuoširdžiai pasikalbėti apie tai, kas mums visiems rūpi, – apie sveikų, mąstančių ir atsakingų jaunų žmonių ateitį, nesužalotą kenksmingų įpročių ir neprotingų pasirinkimų. Leidinio autoriai laikosi požiūrio, kad rūpestis yra reiškiamas ne deklaratyviais pareiškimais ar apsimestiniu realybės traktavimu, bet visomis prasmėmis blaiviu žvilgsniu į egzistuojančias problemas ir visiems drauge ieškant jų sprendimo galimybių. Todėl šį leidinį reikėtų vertinti ne kaip vyresniųjų pamokymus jaunesniems, bet kaip suaugusiųjų pokalbį su bręstančiais jaunais žmonėmis apie alkoholį, žvelgiant į problemą iš įvairių pozicijų ir kalbantis apie tai atvirai, nuoširdžiai ir atsakingai.

Metodiniame leidinyje „Kalbėkimės“ pristatoma veikla yra suskirstyta į tris lygius, atitinkančius skirtingą jaunuolių patirtį. Taip siekiama atskleisti konkrečias jaunų žmonių patirtis ir įvertinti realias situacijas, su kuriomis jaunuoliai susiduria gyvenime. Šie lygiai yra tik gairės, padėsiančios struktūruoti ugdymo veiklą, tačiau kiekvienas ugdytojas gali pats spręsti, kokie pratimai ir koks jų eiliškumas bus tinkamiausias dirbant su konkrečia jaunimo grupe.

Parengiamasis lygis

Temos

 • Vakarėlis
 • Daugumos metodas

I lygis

Temos

 • Sprendimų priėmimas ir aplinkiniai
 • Požiūris, pagarba ir atsakomybė
 • Aplinkinių spaudimas
 • Draugystė
 • Teigiama ir neigiama bendraamžių įtaka
 • Stiprinkite pasitikėjimą savimi
 • Išdrįskite pasakyti „ne“

II lygis

Temos

 • Alkoholio vartojimo pradžia
 • Tikras draugas?
 • Suvaldyk spaudimą
 • Šventės ir alkoholis
 • Teisinga ar klaidinga?
 • Socialiniai ir kultūriniai aspektai
 • Ką pasakytumėte?
 • Pasirinkimas–veiksmas–pasekmė

III lygis

Temos

 • Debatai
 • Jūs, įstatymas ir lytis
 • Jūs, draugai ir nepažįstamieji
 • Jaunuoliai jaunuoliams
 • Informacinė kampanija
 • Žiniasklaida ir alkoholis
 • Eismas ir alkoholis

Visas leidinys